Een licentie is een administratieve toelating, in principe onbepaald, met betrekking tot de activiteiten die op een private plaats kunnen worden uitgevoerd, toegekend door de Gemeente.

Deze hangt af van de afmetingen en eigenschappen van de plaats (volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bouwkundige beperkingen en de verschillende sectoren) en de ligging (volgens de stedenbouwkundige voorschriften, om verzadiging in bepaalde zones of hinder voor de buren te voorkomen bijvoorbeeld).

Het is vanzelfsprekend dat sommige licenties strikter zijn dan andere en bepaalde licenties verscheidene aanvullende of compatibele activiteiten kunnen betreffen. De licentie is gekoppeld aan de plaats en valt bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Een activiteitenvergunning is een administratieve toelating, in principe beperkt in de tijd, om een bepaalde activiteit uit te voeren op een plaats die geen specifieke licentie heeft, in een openbare ruimte, of met eigenschappen die niet voorzien zijn in de standaard voorschriften.

Doorgaans moet een vergunning worden aangevraagd voor evenementen met een bepaalde capaciteit, het plaatsen van tijdelijke of verplaatsbare bouwelementen, het gebruik van de openbare ruimte, wijzigingen van goedgekeurde openingstijden, volks- of massafeesten, culturele evenementen, enz. De vergunning is gekoppeld aan het evenement en moet bijgevolg worden verkregen door de organisator.

Go—PopUp heeft als doel overeenkomsten mogelijk te maken tussen eigenaars en gebruikers om hun plaatsen ter beschikking te stellen. De beschikbaarheid van de overeenkomstige licenties en vergunningen is fundamenteel voor de haalbaarheid van een tijdelijk project of evenement en Go—PopUp verbindt zich ertoe de nodige informatie te publiceren in de beschrijving van de plaatsen (afhankelijk van de door de eigenaars verschafte informatie) en de nodige voorzieningen aan te bieden zodat de gebruikers de eigenaars de doelstellingen van hun activiteit kunnen toelichten.

In dit opzicht verbindt  Go—PopUp zich er niet toe de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren noch doorslaggevend advies te verstrekken over de geschiktheid van licenties of vergunningen. Hiervoor verwijzen we naar onze gespecialiseerde medewerkers, waarmee contact kan worden opgenomen via dit formulier.

De aansprakelijkheid met betrekking tot de aanvraag van vergunningen en licenties berust bij de eigenaars en gebruikers, afhankelijk van het geval. Go—PopUp kan niet waarborgen dat een via de website behandelde verhuur voldoet aan alle wettelijke of administratieve voorwaarden maar biedt de middelen om twijfels op te lossen aan de hand van gespecialiseerde medewerkers, waarmee u contact kunt opnemen via het formulier op deze website.

De polissen van verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid dekken onvoorziene omstandigheden naar aanleiding van ongevallen of incidenten die niet te voorzien zijn. In geen enkel geval dekken ze incidenten veroorzaakt door de schending van voorschriften, zoals het overschrijden van de capaciteit of andere beperkende omstandigheden zoals vastgesteld in de licenties van de plaatsen of de vergunningen van de activiteiten.

Voordat u uw plaats adverteert en verhuurt via Go—PopUp moet u bij uw Gemeente raadplegen welke activiteiten er mogen worden uitgevoerd en de nodige licenties aanvragen op basis van de commerciële doelstellingen die u ervoor hebt. Bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

Dit hangt af van de licentie en het type evenement. In het algemeen bestaat er een zekere flexibiliteit om tijdelijke activiteiten uit te voeren op plaatsen met een verkooplicentie, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de beperkingen inzake capaciteit, de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de openingstijden wanneer het publiek aanwezig is.

Speciale aandacht verdienen voedingsproducten. In het algemeen mogen verpakte producten bijvoorbeeld in elk handelspand worden verkocht, maar de verwerking van voedingsmiddelen mag enkel gebeuren in goedgekeurde ruimtes; externe catering mag doorgaans dan weer overal worden aangeboden als dit wordt georganiseerd via een onderneming die hiervoor een vergunning heeft. We raden u aan dit voor elk afzonderlijk teval te raadplegen als u twijfels hebt.

In laatste instantie is de organisator van een evenement aansprakelijk voor wat er tijdens het evenement gebeurt. Wanneer de eigenaar de organisator eenmaal heeft ingelicht over de licentie waarover de plaats beschikt, moet de organisator nagaan of dit voldoende is om de activiteit uit te voeren. Zo niet, moet deze licentie worden aangevuld met een bijzondere vergunning en is het de organisator die instaat voor de afhandeling en naleving ervan met het oog op eventuele klachten of sancties.

Zoals aangegeven bij de vorige vraag, is de organisator van een evenement aansprakelijk voor wat er tijdens dit evenement gebeurt en staat hij in voor de naleving van de beperkingen van de licentie of vergunning waarover hij beschikt. De eigenaar moet de gebruiker duidelijk inlichten en indien nodig afschriften voorleggen van de nodige documenten, zodat de gebruiker over alle nodige informatie beschikt. Ondanks dit alles en om sancties te voorkomen, raden we de eigenaar aan een vlotte communicatie te onderhouden met de gebruiker als wat de gebruiker op de plaats wil doen afwijkt van het redelijkerwijs voorzienbare in het toepassingsgebied van de activiteitenlicentie van de plaats. Bij twijfel raden we beide partijen aan een deskundige ter zake te raadplegen.

Zoals eerder aangegeven is de organisator van een evenement in laatste instantie aansprakelijk voor wat er gebeurt en moet hij de nodige maatregelen treffen om alle mogelijke incidenten te voorkomen en de nodige administratieve vergunningen te krijgen. In geen geval mag de aangegeven capaciteit van de plaats worden overschreden (deze kan afhangen van de indeling van het evenement). Hetzelfde geldt voor de openingstijden die goedgekeurd volgens de voorschriften van de Gemeente om problemen met de buren en de tussenkomst van ordehandhavers te voorkomen in het geval van klachten. De eigenaar moet alle nodige informatie over zijn licenties en de eigenschappen van de plaats verschaffen zodat de gebruiker kan bepalen of er een aanvullende vergunning nodig is of de vereisten van zijn activiteit of evenement moeten worden aangepast.

De eigenaars van via Go—PopUp geadverteerde of verhuurde plaatsen moeten de gebruikers alle nodige informatie verschaffen over de licenties van hun plaatsen. Zo niet, raden we de gebruiker aan contact op te nemen met de Klantendienst van PopPlaces.com. Wanneer de gebruiker eenmaal over deze informatie beschikt, moet hij bepalen of deze geschikt is voor zijn activiteit. Bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

De gebruiker staat ervoor in over de nodige aanvullende vergunningen op uw licentie te beschikken voor zijn activiteit, indien nodig. U moet de gebruiker nauwkeurige en volledige informatie verschaffen over uw licentie (en indien mogelijk een afschrift van de overeenkomstige documenten) zodat hij zijn project kan beoordelen. Om incidenten te voorkomen, raden we u aan vlotte communicatie te onderhouden met de gebruiker om er zeker van te zijn dat hij de nodige stappen onderneemt, indien nodig. In het algemeen zoeken gebruikers panden die geschikt zijn voor hun activiteit, maar bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

Neem contact op met ons