Opschrift: POP CORNER NETWORK, S.L.

BTW-nummer: ESB65735136 

Adres: Carrer Pamplona, 88-90, Principal 1ª - 08018 Barcelona (Spanje)

Registratiegegevens: Tomo 43027, Folio 78, Hoja B-418398, Inscripción 1.

Elektronische post: hello[AT]gopopup.com

Telefoon: +34 93 543 64 78

 

1.- In overeenstemming met de Algemene Europese Verordening 2016/679 inzake Gegevensbescherming (hierna AVG), informeren we u dat alle persoonsgegevens die u uitdrukkelijk verschaft via de website www.gopopup.com worden opgenomen in een bestand van POP CORNER NETWORK, S.L. (hierna Go-PopUp) als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke instemming en u wordt steeds geïnformeerd over de onderneming of ondernemingen die uw gegevens gaan verwerken.

Uw gegevens worden beschermd aan de hand van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies, onrechtmatige verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met het toepassingsgebied en de doeleinden van de verwerking; de stand der techniek en de bestaande risico’s, samen met nog andere controleprocedures voor de veiligheid van informatiesystemen. Bij het vaststellen van deze maatregelen werd rekening gehouden met criteria zoals toepassingsgebied, context en doeleinden van de verwerking; de stand der techniek en de bestaande risico's.

2.- U kunt te allen tijde uw recht op inzage, rechtzetting, bezwaar, annulering, informatie, vergeten worden, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens uitoefen door een schrijven te richten naar het voornoemde postadres of het e-mailadres hello@gopopup.com, met vermelding van het uitgeoefende recht.

3.- Om de voornoemde rechten uit te oefenen, moet u ons uw persoonsgegevens verschaffen (voornaam, familienaam, postadres, telefoon, e-mailadres en alle overige gegevens die we kunnen gebruiken om uw identiteit te verifiëren en contact met u op te nemen), samen met een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig document. Alle communicatie met u wordt volkomen vertrouwelijk behandeld. All uw persoonsgegevens worden naar behoren verwerkt in overeenstemming met de voorschriften zoals vastgesteld in de Spaanse wetgeving; zonder afbreuk aan het vorige, als u beslist informatie of een openbaar bericht te publiceren op de website, wordt deze publicatie behandeld in overeenstemming met uw verzoek.

4.- In overeenstemming met artikel 24 van de nieuwe Europese Verordening heeft Go—PopUp als verwerkingsverantwoordelijke alle nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen rekening houdend met de stand der techniek, waarbij de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen regelmatig worden gecontroleerd, geëvalueerd en beoordeeld.

5.- Go—PopUp kan, uitsluitend om de via de website genomen diensten te verlenen, persoonsgegevens van de KLANT verwerken en heeft in welk geval eerstgenoemde er toegang tot heeft als verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van het bepaalde in de nieuwe Europese Verordening.

6.- Onze diensten kunnen eventueel gebruik maken van cookies om u een betere ervaring te bezorgen wanneer u de website gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard en die worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. U kunt de cookies te allen tijde wijzigen of blokkeren, hoewel in dat geval uw ervaring kan worden beperkt. Gelieve het cookiebeleid te lezen voor meer informatie.

7.- Alle gegevens met betrekking tot uw betaalwijzen worden overeenkomstig de voorschriften van de Sector voor Betaalkaarten (PCI) vertrouwelijk behandeld door de leveranciers die Go—PopUp hiertoe inschakelt. Go—PopUp gebruikt de gegevens met betrekking tot uw betaalwijzen noch rechtstreeks noch via leveranciers die voldoen aan de in de PCI-voorschriften vastgestelde veiligheidsmaatregelen om andere verrichtingen uit te voeren dan uitdrukkelijk door u verzocht.

8.- Overeenkomstig het bepaalde in de algemene gebruiks- en contractvoorwaarden verschaft Go—PopUp elk van de partijen bij de Verrichtingen de door de andere partij verschafte gegevens met het oog op de naleving van hun respectieve verplichtingen, uitdrukkelijk door u verschafte persoonsgegevens voor het doel van deze doorgifte. De ontvanger van de gegevens krijgt deze in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke er in die hoedanigheid toe deze te verwerken met toepassing van alle veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en deze te verwijderen zodra de contractuele relatie met de andere partij afloopt, steeds overeenkomstig de vermelde wetgeving. 

9.- Bij registratie voor de webinar- / broadcasting-sessies van Online Pop-Up die toegankelijk zijn via de pagina "Online Pop-Up Winkelcentrum" (https://www.gopopup.com/es/products/onlinepopupshoppingcenter), worden de door de bezoeker van de website verschafte gegevens om de functie “Aansluiten bij de Pop-Up”, te weten naam, e-mail en telefoonnummer, gebruikt voor de kennisgevingen van de sessie en gedeeld met de organisator of presentator van de sessie voor het beheer van het evenement en met de toestemming van de gebruiker de verzending van mededelingen in de toekomst of commercieel gebruik. Zowel Go—PopUp als de organisator of presentator van de sessie ontvangen deze gegevens als verwerkingsverantwoordelijke en verbinden er zich in die hoedanigheid toe deze te verwerken met toepassing van alle veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en deze te verwijderen zodra de betrokkene dit verzoekt, steeds overeenkomstig de vermelde wetgeving.

Neem contact op met ons