GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE GOPOPUP.COM EN ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN

1.- EIGENDOM

1.1. De eigenaar van de website www.gopopup.com (hierna de WEBSITE) is de vennootschap Pop Corner Network S.L. (hierna GO—POPUP), met maatschappelijke zetel te calle Llacuna, 162-164, CP 08018 de Barcelona (Spanje) en Spaans ondernemingsnummer B-65735136.

1.2. De gegevens van de vennootschap Pop Corner Network, S.L. In het Handelsregister van Barcelona zijn de volgende: Boekdeel 43027, Blad 78, Pagina B-418398, Inschrijving 1. 

1.3. Overige contactgegevens: Telefoon +34 93 543 64 78 - E-MAIL: hello[AT]gopopup.com.

2.- DEFINITIES

In het kader van de onderhavige Algemene contractsvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

• “PLAATS” is om het even welke afgebakende plaats die tussen een Eigenaar en een GEBRUIKER kan worden verhuurd voor tijdelijk gebruik.

• “GEBRUIKER” is om het even welke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website gebruikt om informatie te vragen of te verkrijgen over plaatsen of om deel te nemen aan een Transactie.

• “EIGENAAR” is de houder van de eigendomsrechten of de beheerder van een PLAATS met het vermogen om deze tijdelijk te verhuren.

• “TRANSACTIE” is elke verhuurverrichting van plaatsen ondertekend door een EIGENAAR en een GEBRUIKER die met elkaar contact hebben opgenomen via de WEBSITE.

• “VERZEKERAAR” is de verstrekker van verzekeringsdekking voor de TRANSACTIE zoals overeengekomen tussen een EIGENAAR en een GEBRUIKER, in overeenstemming met de door de verzekeraar vastgestelde voorwaarden.

• “VERZEKERING” is de dekkingsovereenkomst van de aansprakelijkheid van de ondertekenende partijen, met inachtneming van de in voorkomend geval overeengekomen voorwaarden.

• “LEDEN” zijn zowel de GEBRUIKERS als de EIGENAREN, die zonder onderscheid LEDEN worden genoemd in het kader van de onderhavige voorwaarden.

• “EXTRA’S”: aanbieding bestaande in extra diensten met toegevoegde waarde, optionele diensten of verplicht te nemen diensten, verleend door de EIGENAAR van een PLAATS en met betrekking tot de verhuur ervan om de gebruikservaring en/of functionaliteit voor de GEBRUIKER aan te vullen of te verbeteren.

• “PRODUCT-OPLOSSING”: aanbieding bestaande in de verhuur van een PLAATS en een aantal extra diensten met toegevoegde waarde voorzien door GO—POPUP voor een concreet gebruik ervan.

• “BASISPRIJS VAN DE EIGENAAR”: nettobedrag dat de EIGENAAR ontvangt van GO—POPUP, exclusief toepasselijke commissies en belastingen.

• “MODALITEIT BEHANDELING OP VERZOEK”: behandelingswijze van reserveringen die niet rechtstreeks door GO—POPUP zijn gegenereerd, van toepassing wanneer de EIGENAAR de GEBRUIKER uitnodigt om de reservering en afhandeling van een PLAATS te formaliseren via het platform van GO—POPUP.

3.- AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJKHEID.

3.1. Het gebruik van de WEBSITE door de LEDEN houdt volledige aanvaarding zonder voorbehouden in van alle bepalingen die dit document bevat in de door GO—POPUP gepubliceerde versie op het ogenblik waarop elk van hen toegang verkrijgen tot de WEBSITE (hierna “algemene contractsvoorwaarden”). De LEDEN moeten de onderhavige gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid bijgevolg aandachtig lezen telkens wanneer ze de WEBSITE gaan gebruiken, aangezien er zich wijzigingen kunnen voordoen. Bovendien zijn de bijzondere voorwaarden van toepassing (hierna “bijzondere contractsvoorwaarden”) die de LEDEN in voorkomend geval ondertekenen en die in elk geval prevaleren boven de algemene voorwaarden.

3.2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en moeten verplicht worden nageleefd door elke persoon die de WEBSITE gebruikt of erop browset en zich ertoe verbindt deze volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet akkoord gaat met om het even welke van de voorwaarden in de onderhavige overeenkomst, moet hij of zij afzien van verder gebruik ervan en van het nemen van de door GO—POPUP aangeboden producten en diensten, aangezien louter het browsen op de WEBSITE onderhevig is aan de voorwaarden die zijn opgenomen in dit document.

3.3. GO—POPUP behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de WEBSITE te wijzigen, waardoor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die er gebruik van maakt de onderhavige voorwaarden verplicht regelmatig moet nakijken.

3.4. Om de traceerbaarheid van de verschillende versies van deze algemene voorwaarden te waarborgen, kan GO—POPUP een derde die buiten de relatie met de GEBRUIKERS en de EIGENAREN staat opdracht geven om de versiers ervan te registreren en te controleren. In dat geval erkennen alle partijen als enige authentieke versie van deze algemene voorwaarden die op een bepaalde datum van toepassing is, de versie die in dit register van een derde is geregistreerd.

3.5. GO—POPUP weigert enige aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de WEBSITE voor gebruik ervan door de GEBRUIKERS en de EIGENAREN, of ze nu geregistreerd zijn of niet; bovendien weigert de Onderneming enige aansprakelijkheid voor schade en nadeel naar aanleiding van het gebruik van het Platform of de communicatiekanalen ervan, tenzij in het geval van schuld of grove nalatigheid.

3.6. Bovendien zijn de onderhavige algemene contractsvoorwaarden, tenzij andersluidende bepalingen, van toepassing op de contractuele relaties die buiten de WEBSITE (offline) worden aangegaan, samen met de in voorkomend geval toepasselijke bijzondere voorwaarden. GO—POPUP ondertekent een andere overeenkomst dan de onderhavige algemene voorwaarden in het geval dat GO—POPUP de hoedanigheid van onderverhuurder op zich neemt.

4.- VOORWERP

4.1. De WEBSITE is een platform dat het contact tussen de EIGENAREN en de GEBRUIKERS mogelijk maakt. GO—POPUP treedt t.a.v. hen louter op als technologische dienstverlener en aanbieder van andere producten en diensten met een toegevoegde waarde, zoals, bij wijze van voorbeeld zonder enige beperking in te houden, verzekeringen, die in voorkomend geval gedetailleerd worden beschreven op de WEBSITE.

4.2. GO—POPUP maakt geen deel uit van de contractuele relatie tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER en houdt geen enkel eigendoms- of gebruiksrecht met betrekking tot het PAND. 

5.- REGISTRATIE

5.1. Om sommige van de door GO—POPUP aangeboden diensten te kunnen gebruiken, kan het nodig zijn zich te registreren op de WEBSITE, waarbij identiteitsgegevens moeten worden verschaft en een gebruikersnaam en wachtwoord moeten worden gekozen. Het LID erkent en aanvaardt dat GO—POPUP te allen tijde eigenschapen van haar programma’s en diensten kan toevoegen en/of wijzigen. In het bijzonder is registratie nodig om een PLAATS te adverteren of te verhuren via de WEBSITE.

5.2. GO—POPUP behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren van enig lid dat in het verleden reeds werd uitgesloten of dat om welke reden dan ook door GO—POPUP wordt beschouwd als ongeschikt.

5.3. Om zich in voorkomend geval te registreren, moet het LID alle vereiste informatie invullen op het hiertoe voorziene FORMULIER op de WEBSITE, nadat hij of zij eerst de hiertoe voorziene aanwijzingen heeft gelezen. Door zijn of haar gegevens in te voeren, verklaart het LID dat alle verschafte informatie juist, volledig, nauwkeurig, uitvoering en geactualiseerd is; indien GO—POPUP twijfelt aan de waarachtigheid van de door de GEBRUIKER verschafte informatie, kan het account naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk worden opgeschort of gesloten.

5.4. Het LID moet zijn of haar persoonsgegevens en in voorkomend geval alle gegevens met betrekking tot zijn of haar betaalmiddelen, samen met het afleveradres en de contactgegevens actualiseren en/of wijzigen. Alle transacties die worden uitgevoerd voordat de persoonsgegevens worden geactualiseerd, worden gebaseerd op de tot op dat ogenblik verschafte informatie. GO—POPUP is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, kosten of schade naar aanleiding van een gebrek aan actualisering.

6.- INSCHRIJVING VAN PLAATSEN EN EXTRA’S

6.1. Inschrijving van een PLAATS en de EXTRA’s ervan op de WEBSITE is mogelijk door een geregistreerde EIGENAAR of door een professional van het team van GO—POPUP in opdracht van de EIGENAAR. In beide gevallen moet de EIGENAAR het informatieblad van de PLAATS verifiëren vóór publicatie ervan.

6.2. De in bepaling 5.3 van deze voorwaarden vastgestelde eisen zijn van toepassing op de EIGENAAR met betrekking tot het bezorgen van informatie en materiaal voor elke PLAATS en, indien van toepassing, voor de EXTRA’s ervan.

6.3. Bij het inschrijven van een PLAATS kan de EIGENAAR zijn of haar eigen bijzondere voorwaarden toevoegen, zoals het verplichte nemen van een verzekering, de schoonmaak of bepaalde EXTRA’s door de GEBRUIKER. In dat geval worden de voorwaarden van de verzekering automatisch opgenomen in de verhuurovereenkomst van de PLAATS. 

6.4. Bij het invoeren van de inschrijvingsgegevens van de PLAATS en de EXTRA's ervan of de wijziging hiervan nadien, moet de EIGENAAR de prijs van de plaats opsplitsen in BASISPRIJS VAN DE EIGENAAR en toepasselijke belastingen en staat hij of zij in voor de correcte toepassing van de geldende voorschriften ter zake. Tijdens het inschrijvingsproces van de PLAATS toont de WEBSITE de commissie die van toepassing is op de EIGENAAR voor de afhandeling ervan samen met de overeenkomstige BTW, waarbij automatisch de eindprijs wordt berekend voor publicatie ter informatie van de GEBRUIKER.

6.5. Na controle van de informatie van de PLAATS en de EXTRA’s ervan door de EIGENAAR, gaat GO—POPUP over tot de publicatie ervan, met voorbehoud van het recht tot weigering van enig informatieblad of enige PLAATS die omwille van de eigenschappen, beschrijving of verschafte of weggelaten informatie door de EIGENAAR in strijd kan zijn met de wet, de voorschriften en de gebruiken of de onderhavige Algemene Voorwaarden. De EIGENAAR mag in het bijzonder geen andere gegevens of informatie op de WEBSITE publiceren dan strikt verzocht door GO—POPUP; de EIGENAAR ziet in het bijzonder af van de publicatie van contactinformatie via deze velden of, bijvoorbeeld, door publicatie van zijn of haar visitekaartje of contactgegevens via de profielafbeeldingen of het informatieblad van het product.

6.6. De aanbieding van EXTRA’s door de EIGENAAR van een PLAATS moet uitdrukkelijk gebeuren door de overeenkomstige optie van het informatieblad van de PLAATS te selecteren en, in voorkomend geval, de gevraagde beschrijvende informatie toe te voegen, m.i.v. Maar zonder te zijn beperkt tot de naam, beschrijving, prijs, minimum en maximum aantal eenheden die genomen kunnen worden, de verplichting deze te nemen, foto’s en aanvullende bestanden; zo niet gaat GO—POPUP ervan uit dat de EIGENAAR GO—POPUP toestemming geeft om eigen aanvullende diensten aan te bieden via haar PRODUCT-OPLOSSING, waarbij alles in het werk wordt gesteld om in elk geval de naleving van de door de EIGENAAR voor de PLAATS in kwestie vastgestelde bijzondere voorwaarden te waarborgen.  

7.- RESERVERINGSPROCES

7.1. Het reserveringsproces van een PLAATS via de WEBSITE bestaat uit verschillende stappen, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:

1) Plaatsen zoeken: Met deze functie kan de GEBRUIKER informatie verkrijgen over de plaatsen voor de gewenste datums; het is niet nodig geregistreerd LID te zijn om toegang te krijgen tot de plaatsencatalogus, hoewel de WEBSITE bepaalde gegevens kan voorbehouden voor GEREGISTREERDE GEBRUIKERS.

2) Dialoog tussen EIGENAREN en GEBRUIKERS: Via deze optie maakt de WEBSITE communicatie tussen EIGENAREN en GEBRUIKERS mogelijk om bijzondere voorwaarden of beperkingen overeen te komen of te wijzigen voor elke PLAATS en de EXTRA’s ervan. GO—POPUP behoudt zich als aanbieder van deze functionaliteit en maker van de WEBSITE het recht voor de gesprekken tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER te beperken of te volgen om de correcte naleving van de rechten en verplichtingen van elke partij te waarborgen.

3) Verzoek tot reservering van plaatsen: deze functionaliteit stelt de GEBRUIKER in staat de geselecteerde PLAATS te blokkeren gedurende een beperkte periode. Het verzoek tot reservering van plaatsen kan onderhevig zijn aan de betaling van een prijs, die te gepasten tijde wordt meegedeeld op de WEBSITE. De verzending van het verzoek tot reservering houdt niet in dat de PLAATS contractueel wordt vastgelegd of geblokkeerd, maar dat dit verzoek kan worden aanvaard of geweigerd door de EIGENAAR, in overeenstemming met de beschikbaarheid van het pand of andere omstandigheden die de totstandkoming van de reserveringsverrichting verhinderen.

4) Reservering van plaatsen: Dit staat gelijk aan de aanvaarding van de Reservering door de EIGENAAR met inachtneming van de door laatstgenoemde vastgestelde bijzondere voorwaarden en de door de GEBRUIKER verzochte periode. Samen met de reservering van de PLAATS kan de GEBRUIKER door de EIGENAAR aangeboden EXTRA’s selecteren. De reservering van de PLAATS en de eventuele EXTRA’s ervan wordt beschouwd als één enkele handeling die resulteert in één enkele TRANSACTIE, waardoor alle formaliteiten met betrekking tot de Reservering (m.i.v. de latere stappen van het reserveringsproces, zoals de totstandkoming van de overeenkomst, de aanvaarding en betaling, de bevestiging en alle mogelijke naverkoopsformaliteiten) in één keer worden uitgevoerd. De EIGENAAR moet de verzoeken tot reservering beantwoorden binnen de termijn die GO—POPUP te allen tijde vaststelt. De niet-naleving van de verplichting om te antwoorden binnen de aangegeven termijn staat gelijk aan de weigering van het erzoek, wat door GO—POPUP zal worden meegedeeld aan de GEBRUIKER.

5) Extra diensten: In sommige gevallen biedt GO—POPUP extra diensten aan in het kader van een bepaalde PRODUCT-OPLOSSING. Vóór de Aanvaarding van de Overeenkomst kan de GEBRUIKER via het reserveringsformulier kiezen welke extra diensten hij of zij wenst. Bij wijze van voorbeeld en zonder enige beperking, zijn er diensten zoals catering, muziekvoorziening, artistieke opvoeringen, technologische diensten, frontoffice personeel, enz. De beschikbaarheid en de voorwaarden van deze diensten kunnen variëren van moment tot moment.

6) Totstandkoming van de overeenkomst: Wanneer het verzoek tot Reservering eenmaal is aanvaard door de EIGENAAR, toont de WEBSITE alle gegevens met betrekking tot de reservering voor de Verhuur van de PLAATS, die ook op de overeenkomstige facturen worden opgenomen. Deze facturen vormen samen met deze Algemene Voorwaarden de bindende wettelijke verbintenis voor de EIGENAAR en de GEBRUIKER met betrekking tot de Verhuur van de PLAATS. Indien de EIGENAAR deze verbintenis wenst aan te vullen met andere documenten, contracten of bijzondere voorwaarden, maakt de WEBSITE de uitwisseling en ondertekening van deze documenten mogelijk

7) Aanvaarding en betaling: Om het contractproces te voltooien, moet de GEBRUIKER de door de WEBSITE getoonde verhuurovereenkomst aanvaarden en de betaling uitvoeren via de betaalsite of enig ander betaalmiddel dat te allen tijde beschikbaar is.

8) Bevestiging: Wanneer de overeenkomst eenmaal is bevestigd en de betaling is ontvangen, laat GO—POPUP dit aan beide partijen weten, samen met de op elk ogenblik wettelijk vereiste documentatie. 

8.- BETALING DOOR DE GEBRUIKER

De GEBRUIKER vergoedt GO—POPUP voor de bemiddelingsdiensten in overeenstemming met de volgende criteria:

8.1. De GEBRUIKER betaalt de prijs van de TRANSACTIE aan de EIGENAAR volledig aan de hand van de door GO—POPUP vastgestelde betaalmiddelen via de WEBSITE. In deze prijs zijn alle posten met betrekking tot de TRANSACTIE begrepen, zoals bij wijze van voorbeeld maar zonder enige beperking de prijs van de verhuur van de PLAATS, de prijs van de verzekering, indien van toepassing, en de BTW en andere toepasselijke belastingen.

8.2. Bovendien betaalt de GEBRUIKER GO—POPUP de prijs van haar diensten of van de diensten van haar partners (m.i.v. Van de behandelingskosten en de extra diensten van de PRODUCT-OPLOSSINGEN), in overeenstemming met de bedragen die voor elke TRANSACTIE worden gepubliceerd op de WEBSITE.

8.3. GO—POPUP is verantwoordelijk voor het doorbetalen van de van de GEBRUIKER verkregen PRIJS aan de EIGENAAR, met inachtneming van de overeengekomen voorwaarden.

8.4. GO—POPUP rekent de GEBRUIKER de prijs van haar diensten aan, die tijdens het contractproces wordt weergegeven op de WEBSITE, voordat de gebruiker deze aanvaardt. Deze prijs bedraagt in elk geval minstens TIEN EURO (€ 10), exclusief belastingen, per TRANSACTIE, ongeacht de prijs ervan, zelfs als de prijs ervan niet is gedefinieerd of de prijs nul bedraagt of lager is dan het minimum.

8.5. GO—POPUP maakt een factuur op naam van de GEBRUIKER op met de afzonderlijke posten van de verhuur van de PLAATS van de EIGENAAR, de geselecteerde EXTRA’s, de commissie voor de afhandeling van de verhuur door GO—POPUP en alle overige posten, zoals verzekeringen of extra diensten van de PRODUCT-OPLOSSINGEN, die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn. Onverminderd het voorgaande is GO—POPUP niet aansprakelijk voor de overdracht van het gebruik of de verlening van de diensten die de GEBRUIKER neemt. Hiervoor is in elk geval de EIGENAAR of de PARTNER aansprakelijk, afhankelijk van het bepaalde in elk afzonderlijk geval, samen met de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verlening.

8.6. De contractvoorwaarden en de vergoedingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven zijn niet van toepassing als het pand zich bevindt in een Winkelcentrum of als de klant een evenementen- of communicatiebureau is. In dat geval ondertekent GO—POPUP een onderverhuurovereenkomst.

8.7. De LEDEN van GO—POPUP kunnen het geldende prijzenbeleid op het ogenblik van het contract te allen tijde raadplegen via de gebruikelijke contactkanalen die de WEBSITE ter beschikking stelt. 

9.- OVERSCHRIJVING NAAR DE EIGENAAR

9.1. De EIGENAAR betaalt GO—POPUP als tegenprestatie voor het gebruik van de WEBSITE een variabel bedrag dat het resultaat is van de toepassing van een percentage van de BASISPRIJS VAN DE EIGENAAR van de door de EIGENAAR op de WEBSITE geadverteerde plaatsen. Het percentage dat wordt toegepast op het totaalbedrag van de inkomsten wordt tijdens het inschrijvingsproces meegedeeld aan de EIGENAAR.

9.2. GO—POPUP berekent het naar de EIGENAAR over te schrijven bedrag voor de verhuur van de PLAATS en de EXTRA’s ervan die de GEBRUIKERS nemen en het door de EIGENAAR aan GO—POPUP te betalen bedrag voor het gebruik van de WEBSITE voor elke TRANSACTIE. In het geval van een terugbetaling of annulering maakt GO—POPUP de overeenkomstige afrekeningen op binnen de maximum termijn van een kalendermaand.

9.3. GO—POPUP stelt de EIGENAAR op de hoogte van de afrekening van elke TRANSACTIE op het ogenblik waarop de betaling door de GEBRUIKER wordt bevestigd.

9.4. De betaling door de EIGENAAR van het aan GO—POPUP verschuldigde bedrag voor het gebruik van de WEBSITE wordt uitgevoerd door aftrek van de bedragen die GO—POPUP aan de EIGENAAR moet betalen in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel. Op die manier wordt de storting die GO—POPUP overschrijft naar de EIGENAAR verkregen door van het totaal van de daadwerkelijk verkregen inkomsten voor de TRANSACTIE het bedrag van de betaling voor het gebruik van de WEBSITE, de terugbetalingen, het verlies en alle overige door GO—POPUP gedane kosten namens de EIGENAAR af te trekken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

9.5. GO—POPUP maakt een factuur op naam van de EIGENAAR op als tegenprestatie voor de afgetrokken prijs van de betalingen voor de TRANSACTIE om de vermelde redenen.

9.6. Wanneer de TRANSACTIE eenmaal is bevestigd door de betaling van de GEBRUIKER aan GO—POPUP, betaalt GO—POPUP de overeenkomstige bedragen aan de EIGENAAR in twee termijnen: 50% binnen de maximum termijn van een week na ontvangst van de door de EIGENAAR opgemaakte factuur op naam van GO—POPUP en de rest binnen de maximum termijn van een week na afloop van de daadwerkelijke verhuur van de PLAATS van de EIGENAAR aan de GEBRUIKER. De betaling wordt uitgevoerd via bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de EIGENAAR hiertoe meedeelt aan GO—POPUP. In het geval van een terugbetaling of annulering, houdt GO—POPUP de bedragen in tot het incident is verholpen.

9.7. GO—POPUP heeft het recht om de in deze bepaling beschreven vergoeding te verkrijgen, niet enkel voor de via de WEBSITE uitgevoerde Transacties maar ook voor de door de GEBRUIKER en de EIGENAAR uitgevoerde transacties via enig ander kanaal, zelfs persoonlijk, wanneer het eerste contact tussen hen of het ontdekken van de PLAATS door de GEBRUIKER via de WEBSITE heeft plaatsgevonden. In het kader van deze bepaling wordt bij wijze van voorbeeld en zonder enige beperking geacht dat de GEBRUIKER de PLAATS via de WEBSITE heeft ontdekt wanneer hij of zij contact heeft opgenomen met de EIGENAAR op basis van de publicatie van de PLAATS op de WEBSITE of via om het even welk van de door de WEBSITE aangeboden kanalen.

9.8. Indien het door de EIGENAAR aan GO—POPUP te betalen bedrag om welke reden dan ook hoger zou zijn dan het door GO—POPUP aan de EIGENAAR over te schrijven bedrag, moet laatstgenoemde het teveel storten op de door GO—POPUP vermelde bankrekening en dit binnen de maximum termijn van VIJF (5) dagen na ontvangst van de overeenkomstige factuur opgemaakt door GO—POPUP.

9.9. GO—POPUP krijgt in elk geval van de EIGENAAR een minimum prijs van TWINTIG EURO (€ 20) per TRANSACTIE, ongeacht de prijs ervan, zelfs als de prijs ervan niet is gedefinieerd of de prijs nul bedraagt of lager is dan het minimum.

9.10. Ongeacht het voorgaande zijn de behandelingskosten van reserveringen en het gebruik van de WEBSITE door de EIGENAAR gratis voor laatstgenoemde indien de MODALITEIT BEHANDELING OP VERZOEK van toepassing is. Deze modaliteit is van toepassing als het eerste contact tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER werd gelegd via andere kanalen dan die van de WEBSITE en de EIGENAAR de GEBRUIKER heeft uitgenodigd om de reservering van de PLAATS via het platform van GO—POPUP af te handelen. 

9.11. Zonder afbreuk aan het voorgaande zijn de bepalingen van de onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover deze geen andersluidende bepalingen bevatten en/of de bepalingen niet onverenigbaar zijn met de MODALITEIT BEHANDELING OP VERZOEK. 

10.- ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

10.1. GO—POPUP maakt geen deel uit van de relatie tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER en neemt niet deel aan de vastlegging of uitvoering van de verhuurovereenkomst. Bijgevolg moet elke klacht, annulering of terugbetaling met betrekking tot de TRANSACTIE worden behandeld volgens de aangegane overeenkomst tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER.

10.2. Om een norm vast te stellen met betrekking tot de uit te voeren terugbetalingen in het geval van annulering van de reservering van de PLAATS door de GEBRUIKER heeft GO—POPUP drie versies van het annuleringsbeleid opgesteld, waartussen de EIGENAAR kan kiezen op het ogenblik waarop hij of zij de PLAATS op de WEBSITE adverteert:

1) FLEXIBEL: (1 dag). Als de GEBRUIKER minstens 24u vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, wordt hem of haar 100% van de totale Prijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de diensttarieven en toepasselijke belastingen. Als de GEBRUIKER minder dan 24u vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, worden hem of haar de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald. Als de GEBRUIKER de plaats voortijdig wenst te verlaten, worden de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald.

2) NORMAAL: (7 dagen). Als de GEBRUIKER minstens 7 dagen vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, wordt hem of haar 50% van de totale Prijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de diensttarieven en toepasselijke belastingen. Als de GEBRUIKER minder dan 7 uur vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, worden hem of haar de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald. Als de GEBRUIKER de plaats voortijdig wenst te verlaten, worden de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald.

3) STRIKT: (30 dagen). Als de GEBRUIKER minstens 30 dagen vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, wordt hem of haar 50% van de totale Prijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de diensttarieven en toepasselijke belastingen. Als de GEBRUIKER minder dan 30 uur vóór de begindag en -uur van de Reservering annuleert, worden hem of haar de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald. Als de GEBRUIKER de plaats voortijdig wenst te verlaten, worden de niet gebruikte dagen of uren niet terugbetaald.”

Als de GEBRUIKER de PLAATS annuleert in overeenstemming met de omstandigheden zoals vastgesteld in deze standaard beleidsversies, onderneemt GO—POPUP al het nodige om de overeenkomstige financiële transacties tot stand te brengen binnen een maximum termijn van DERTIG (30) dagen.

10.3 In voorkomend geval kan GO—POPUP communicatiekanalen of -mechanismen beschikbaar maken om het contact tussen de EIGENAAR en de GEBRUIKER mogelijk te maken; deze kanalen worden beperkt tot de overdracht van de door een van de partijen verschafte informatie aan de andere op het door de ontvanger aan GO—POPUP verschafte adres of ander contactkanaal. GO—POPUP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de ontvangst van de communicatie door de andere partij of voor de behoorlijke oplossing van de door de EIGENAAR of GEBRUIKER naar voren gebrachte incidenten of klachten.

10.4. Zonder afbreuk aan het voorgaande kan GO—POPUP als de GEBRUIKER een klacht indient of annulering doet via eerstgenoemde (behalve in de gevallen zoals bepaald in het voor de PLAATS vastgestelde standaard annuleringsbeleid) het door de GEBRUIKER gestorte bedrag volledig inhouden na mededeling van het incident aan de EIGENAAR, tot op de datum waarop de EIGENAAR aantoont tot een akkoord te zijn gekomen met de GEBRUIKER. Als dit niet wordt aangetoond binnen de DERTIG (30) dagen na de verzenddatum van de kennisgeving naar de EIGENAAR, kan GO—POPUP het bedrag aan de GEBRUIKER terugbetalen na aftrek via om het even welk beschikbare kanaal van de prijs van de diensten door de EIGENAAR, waarbij de reservering in alle opzichten als beëindigd wordt beschouwd.

10.5. Als de klacht of terugbetaling (behalve in de in het voor de PLAATS vastgestelde standaard annuleringsbeleid bepaalde gevallen) zich na de datum waarop GO—POPUP de prijs van de transactie heeft overschreven naar de EIGENAAR voordoet, betaalt GO—POPUP geen enkel bedrag terug aan de GEBRUIKER.

10.6. Wat betreft de extra diensten van de PRODUCT-OPLOSSINGEN worden deze doorgaans door partners van GO—POPUP verleend. Elke klacht met betrekking tot de dienstverlening van partners wordt via GO—POPUP naar de partners doorgestuurd en GO—POPUP treedt dan op als bemiddelaar om tot een oplossing te komen. Indien de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het bedrag van deze diensten naar behoren gerechtvaardigd is, verbindt GO—POPUP zich ertoe de terugbetaling uit te voeren binnen de wettelijk vastgestelde maximum termijn. GO—POPUP neemt in geen geval aansprakelijkheid op zich voor de door derden verleende diensten. 

11.- VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

11.1. Registratie van de GEBRUIKER op de WEBSITE houdt aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Gegevensbeschermingsbeleid in, samen met alle overige wetteksten die van toepassing zijn op de relatie met GO—POPUP en de verlening van haar diensten.

11.2. De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de aan GO—POPUP,

aan de EIGENAREN en aan de overige GEBRUIKERS verschafte gegevens; GO—POPUP kan het account van de GEBRUIKER onmiddellijk opschorten of annuleren bij twijfel aan de waarachtigheid of actualisering van de door laatstgenoemde verschafte gegevens.

11.3. De GEBRUIKER mag geen andere gegevens of informatie op de WEBSITE publiceren dan de strikt door GO—POPUP gevraagde; de GEBRUIKER moet in het bijzonder afzien van het publiceren van contactinformatie via de verschillende velden.

11.4. De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de actualisering van zijn of haar profielgegevens wanneer deze verschafte gegevens veranderen of moeten worden geactualiseerd; GO—POPUP herziet of actualiseert deze niet standaard.

11.5. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de WEBSITE te gebruiken voor de toegestane doeleinden en binnen de beperkingen van de geldende wetgeving. Enig bedrieglijk of kwaadwillig gebruik van de WEBSITE kan aanleiding geven tot de overeenkomstige burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging

11.6. De GEBRUIKER mag niet communiceren namens GO—POPUP zonder de uitdrukkelijk toestemming van de Onderneming.

11.7. De betaling van de prijs van de TRANSACTIE is een van de voornaamste verplichtingen van de GEBRUIKER; niet-naleving van deze verplichting of ongerechtvaardigde herroeping van een uitgevoerde of toegezegde betaling, kan aanleiding geven tot de annulering van het account en het opstarten van een gerechtelijke vervolging van de GEBRUIKER door GO—POPUP of de EIGENAAR.

11.8. Tenzij indien anders overeengekomen met de EIGENAAR is de GEBRUIKER als enige verantwoordelijk voor het inschakelen van de nodige personen om evenementen te organiseren die dit vereisen.

11.9. De GEBRUIKER begrijpt dat elk gebruik van de PLAATS onderhevig kan zijn aan het verkrijgen van een bijzondere licentie en verbindt zich er bijgevolg toe de PLAATS voor geen enkel ander doeleinde te gebruiken dan specifiek en contractueel overeengekomen met de EIGENAAR.

11.10. De GEBRUIKER moet de PLAATS in perfecte staat van gebruik en minstens in dezelfde staat van onderhoud en gezondheid als bij ontvangst terugbezorgen aan de EIGENAAR.

11.11. GO—POPUP raadt de GEBRUIKER aan de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen die GO—POPUP aanbiedt, aangezien de GEBRUIKER als enige aansprakelijk is voor enige schade aangericht aan de PLAATS, met inbegrip van het organiseren van activiteiten die er de marktwaarde van verminderen. 

11.12. De GEBRUIKER en de EIGENAAR stellen GO—POPUP uitdrukkelijk vrij van enige aansprakelijkheid naar aanleiding van eventuele schade en nadeel die door de GEBRUIKER aan de PLAATS wordt toegebracht.

11.13. GO—POPUP is noch de verzekeringgever, noch de verzekeraar, noch de verzekeringnemer noch de houder van de verzekering en haar rol is louter die van bemiddelaar die het nemen van bepaalde verzekeringsmogelijkheden door de partijen mogelijk maakt. De voorwaarden voor het nemen van de verzekering zijn de voorwaarden die op elk ogenblik op de website zijn vastgesteld. 

12.- VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAREN

12.1. De EIGENAAR is als enige verantwoordelijk Voor het invoeren van de informatie van de PLAATS waarvan de verhuur wordt aangeboden via de WEBSITE, evenals die van alle EXTRA’s die verband houden met de PLAATS; deze informatie moet waarachtig en geactualiseerd zijn om verwarring en onnodige behandelingskosten voor de Onderneming te voorkomen.

12.2. De EIGENAAR mag geen andere gegevens of informatie op de WEBSITE publiceren dan de strikt door GO—POPUP gevraagde; de EIGENAAR moet in het bijzonder afzien van het publiceren van contactinformatie via de verschillende velden.

12.3. De EIGENAAR moet de toepasselijke prijzen correct uitsplitsen in BASISPRIJS VAN DE EIGENAAR en de overeenkomstige toepasselijke belastingen.

12.4. Door grafisch en schriftelijk materiaal te publiceren op de WEBSITE geeft de EIGENAAR GO—POPUP toestemming en, voor zover nodig, een niet-exclusieve, kosteloze en algehele licentie op alle gepubliceerde inhoud en werken en dit zolang hun zakelijk relatie bestaat, om deze inhoud te publiceren op de WEBSITE en op enige andere door GO—POPUP gecontroleerde of beheerde website of op enig ander medium of andere website waar GO—POPUP promotieactiviteiten uitvoert.

12.5. De EIGENAAR verklaart de eigenaar of houder te zijn van de intellectuele- en industriële-eigendoms-, beeld- en alle overige nodige rechten voor het gebruik en de exploitatie van de inhoud zoals beschreven in de ze voorwaarden, zowel voor hem als voor GO—POPUP.

12.6. De EIGENAAR is t.a.v. GO—POPUP aansprakelijk voor alle klachten, sancties of boetes tegen GO—POPUP naar aanleiding van een handeling of nalatigheid die kan worden toegeschreven aan de EIGENAAR en in het bijzonder wegens schending van de rechten van derden als gevolg van het gebruik van door de EIGENAAR verschafte materialen.

12.7. De EIGENAAR is als enige verantwoordelijk voor het onderhoud van de PLAATS waarvan de verhuur wordt aangeboden via de WEBSITE en voor het voorzien van de als EXTRA's aangeboden diensten ervan, evenals voor de betaling van de overeenkomstige belastingen, nutsvoorzieningen, kosten en taksen.

12.8. De EIGENAAR is de als enige verantwoordelijk voor het aanvragen en aanhouden van de geldige licenties die nodig zijn voor het gebruik, de opbrengst of het organiseren van de als toegelaten verklaarde activiteiten op de PLAATS door de GEBRUIKERS, evenals voor de nodige licenties of vergunningen voor het verlenen van de als EXTRA's aangeboden diensten ervan. De EIGENAAR en de GEBRUIKER stellen GO—POPUP vrij van enige aansprakelijkheid met betrekking van de naleving van de wet door de EIGENAAR in verband met zijn of haar PLAATS en de overeenkomstige EXTRA's. Als de EIGENAAR een beheerder is van de PLAATS in plaats van de eigenaar, moet hij zijn hoedanigheid schriftelijk kunnen aantonen op verzoek van de GEBRUIKER.

12.9. GO—POPUP gaat de door de EIGENAAR verschafte informatie met betrekking tot de afmetingen, toestemmingen, licenties en beschikbaarheid van de PLAATS of de EXTRA's ervan niet na, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het informatieblad van de PLAATS.

12.10. De EIGENAAR van de PLAATS moet deze in perfecte staat van gebruik verhuren, m.i.v. van de basisnutsvoorzieningen en veiligheids-, gezondheids- en hygiëneomstandigheden zoals wettelijk vereist en in overeenstemming met de verkregen licenties voor het aangeboden gebruik. Indien de EIGENAAR EXTRA’s voor de PLAATS aanbiedt, moet hij of zij de beschrijving, voorwaarden, kwaliteit en vergunningen voor het verlenen van de als EXTRA's aangeboden diensten strikt naleven.

12.11. De GEBRUIKER en de EIGENAAR geven GO—POPUP uitdrukkelijk toestemming om de communicatie tussen hun systemen te registreren en gedurende een termijn van twee (2) jaar te bewaren om de naleving van hun verplichtingen en van de wet te waarborgen.

12.12. Indien een PLAATS die de GEBRUIKER via de WEBSITE heeft ontdekt buiten de WEBSITE contractueel wordt vastgelegd, op voorwaarde dat deze niet door GO—POPUP wordt beheerd, valt deze plaats niet onder deze voorwaarden, zonder afbreuk aan het feit dat deze verrichting onderhevig is aan de betaling van de prijs van de diensten van GO—POPUP door de EIGENAAR, in overeenstemming met het bepaalde in de onderhavige voorwaarden.

12.13. De EIGENAAR aanvaardt dat het contractueel vastleggen van de PLAATS (of van de in dezelfde transactie contractueel vastgelegde EXTRA’S ervan) met de GEBRUIKERS buiten de WEBSITE, wanneer laatstgenoemden de PLAATS via de WEBSITE hebben ontdekt, een schending van deze voorwaarden inhoudt, tenzij indien de EIGENAAR dit onmiddellijk aan GO—POPUP meldt en de prijs van de diensten van laatstgenoemde betaalt; niet-naleving van deze verplichting leidt naast de vordering van de betaling van de prijs en de overeenkomstige rente tot de onmiddellijke opschorting of annulering van het account van de EIGENAAR en de GEBRUIKER door GO—POPUP.

12.14. De EIGENAAR moet de GEBRUIKER onmiddellijk na ontvangst van een verzoek tot RESERVERING antwoorden; GO—POPUP kan deze verzoeken annuleren als de EIGENAAR er niet op antwoordt binnen de termijn van achtenveertig (48) uur na verzending van het verzoek.

12.15. De EIGENAAR maakt de overeenkomstige factuur van de verhuurprijs van de PLAATS op naam van de GEBRUIKER op, voor de volledige prijs van de TRANSACTIE en met de wettelijk bepaalde uitsplitsing, zonder aftrek van de prijs van de diensten van GO—POPUP, waarvoor laatstgenoemde de overeenkomstige factuur opmaakt.

12.16. De EIGENAAR erkent dat de door GO—POPUP aangeboden dienst wordt “as is” wordt verleend en bijgevolg geen toepassing van bijzondere specificaties of functies kan vorderen. Bovendien erkent de EIGENAAR dat GO—POPUP op geen enkele wijze een bepaald bezettingspercentage van de plaatsen garandeert of waarborgt.

12.17. Op het ogenblik van aanvaarding van elke reservering aanvaardt de EIGENAAR het nemen van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor die TRANSACTIE door GO—POPUP. De EIGENAAR is de begunstigde van deze dekking en de overeenkomstige prijs maakt deel uit van de prijs van de diensten van GO—POPUP, in overeenstemming met het bepaalde in deze voorwaarden.

13.- VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN GO—POPUP

GO—POPUP heeft een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid genomen om eventuele schade aan de EIGENAAR naar aanleiding van het gebruik van de PLAATS door de GEBRUIKERS te vergoeden. Het nemen van deze verzekering houdt niet in dat GO—POPUP enige aansprakelijkheid aanvaardt noch dat de aansprakelijkheid van de GEBRUIKERS wordt geannuleerd. Laatstgenoemden blijven in elk geval ten aanzien van de EIGENAAR, van GO—POPUP en, in voorkomend geval, van de verzekeringsmaatschappij  aansprakelijk voor eventuele schade aan de PLAATS. 

14.- ANNULERINGSVERZEKERING 

14.1. GO—POPUP biedt de GEBRUIKERS de mogelijkheid om een annuleringsverzekering te nemen voor de reservering van de PLAATS. Het doel van de verzekeringsdekking bestaat in het voorzien van juridische verdediging van de GEBRUIKERS zodat ze vergoeding kunnen vorderen van de veroorzaakte schade naar aanleiding van een annulering van een reservering door de EIGENAAR.

14.2. De resulterende schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het dubbele van het voor de reservering van de plaats voldane bedrag na aftrek van de commissies.

Gelieve voor meer informatie de volgende link te volgen: https://www.gopopup.com/es/page/aseguradora/

15. ANDERE VERZEKERINGEN DIE GO—POPUP AANBIEDT.

GO—POPUP biedt de GEBRUIKERS nog andere verzekeringsdekkingen aan, die we hieronder opsommen:

15.1. Contractuele verzekering rechtsbijstand: Het doel van de verzekeringsdekking bestaat in het voorzien van juridische verdediging van de GEBRUIKERS om de vergoeding te vorderen van de veroorzaakte schade bij het ondertekenen van de overeenkomst.

15.2. Verzekering tegen uitzonderlijke gevaren: Het doel van de verzekeringsdekking bestaat in het dekken van de kosten die voortvloeien uit uitzonderlijke gevaren naar aanleiding van het organiseren van een evenement.

Gelieve voor meer informatie de volgende link te volgen:  https://www.gopopup.com/es/page/aseguradora/

16.- GEBRUIK VAN MERKEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM. COMMERCIËLE MEDEDELINGEN

16.1 De EIGENAAR en de GEBRUIKER geven GO—POPUP toestemming om hun naam en bedrijfssymbolen of onderscheidende tekens te gebruiken als commerciële verwijzing en in reclameruimtes zoals, bij wijze van voorbeeld maar zonder enige beperking, google adwords.

16.2 De EIGENAAR en de GEBRUIKER aanvaarden de verzending van promotiemateriaal en -mededelingen door GO—POPUP. In voorkomend geval stuurt GO—POPUP dit materiaal naar de plaatsen zodat de EIGENAREN het hier kunnen plaatsen of installeren voor reclamedoeleinden. 

17.- TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTSGEBIED

17.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden en de documenten die uit hoofde ervan worden opgemaakt, worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

17.2. Indien enige bepaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden verboden of ongeldig blijkt te zijn volgens de geldende wetgeving, is enkel die bepaling nietig voor zover onderhevig aan een dergelijk verbod of ongeldigheid en blijven de overige clausules of bepalingen van dit document onverminderd van kracht. 

17.3. Enig geschil dat zich kan voordoen tussen de EIGENAAR of de GEBRUIKER enerzijds en de Onderneming anderzijds met betrekking tot de inhoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden, wordt onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken van de stad Barcelona, met uitdrukkelijke afstand door alle partijen van enig ander rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn. In het geval van door consumenten of gebruikers ingediende klachten, zijn de regels van toewijzing van rechtsmacht van toepassing.

17.4. Bovendien kan de gebruiker in het geval van geschillen met betrekking tot online contracten en reclame, gegevensbescherming en bescherming van minderjarigen, een beroep doen op het systeem van buitengerechtelijke beslechting van geschillen van CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es), daar GO—POPUP hierbij is aangesloten en dit deel uitmaakt van haar Gedragscode.

 

Neem contact op met ons